Sep 23

ทางเลือกกำจัดขยะแบบสิ้นซาก สร้าง 2เตาเผาใหม่ปี61

ทางเลือกกำจัดขยะแบบสิ้นซากปี61 สร้าง 2เตาเผาที่อ่อนนุช-หนองแขม ขนาดใหญ่ เผาได้เตาละ 1,000ตัน นายจักพันธ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า จากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นโดยพบว่า ประชากร 1คน จะสร้างขยะ 1.1กิโลกรัมต่อวัน ทำให้ปัจจุบันกทม.เก็บขยะได้เฉลี่ยวันละ 10,000ตัน และในอนาคตจะมีจำนวนมากยิ่งขึ้น  

ซึ่ง  กทม. ต้องกำจัด โดยวิธีการฝังกลบ แต่ขณะนี้วิธีดังกล่าวอาจส่งผลเสียในระยะยาว พื้นที่ฝังกลบไม่เพียงพอ  ดังนั้น กทม.จึงเร่งวางแนวทางการกำจัดขยะแบบไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และกำจัดขยะได้ทั้งระบบ โดยการเผาขยะ ซึ่งวางแนวทางการสร้างโรงเผาขยะเพิ่มขึ้นอีก 2เตา ในขนาดเตาละ 1,000ตัน ในพื้นที่ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้จ้างสถานบันพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้ศึกษาแนวทางความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาออกแบบโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว
นายจักกพันธ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เตาเผาขนาด 1,000ตันที่กทม.ศึกษาประมาณการงบประมาณก่อสร้างที่ 3,000ล้านบาท ซึ่ง กทม.จะเข้าสู่กระบวนการตามพ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อหาเอกชนที่เหมาะสม มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเตาเผาขยะ เข้ามาร่วมทุนเพื่อก่อสร้างและดำเนินการเผาขยะ ตามสัญญาสัมปทานที่กำหนด  ซึ่งขณะนี้ ได้เสนอขอความเห็นชอบไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามข้อปฏิบัติ ซึ่งได้รับการอนุมัติเพื่อดำเนินการแล้ว จากนี้ กทม.จะเร่งเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยคาดว่า จะสามารถหาเอกชนเข้ามาดำเนินการก่อสร้างได้ในปลายปี 2561นี้ สำหรับ การเผากำจัดขยะ ปัจจุบัน กทม.มีโรงงานกำจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เขตหนองแขม ใช้งานอยู่ จำนวน 1แห่ง สามารถกำจัดขยะได้วันละ 300ตัน ซึ่งเปิดใช้มาตั้งแต่เดือน เม.ย. 59 ถือเป็นโรงงานแห่งแรกของกทม.ที่สามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานสะอาดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการก่อสร้างโรงกำจัดขยะโดยการเผาดังกล่าว กทม.ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนการก่อสร้าง ตามรูปแบบพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ โดยกทม.เป็นผู้จ้างเผาขยะ ตันละ 970บาท มีระยะเวลาสัญญารวม 20ปี หลังจากนั้น สิ่งก่อสร้างทั้งโครงการจะต้องเป็นของกทม.ทั้งหมด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews